Norsk Engelsksetterklubb

Sat11272021

Oppdatert08:07:39 PM

Vedrørende endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett

NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs avlsstrategi har vært ute på høring hos raseklubbene og NKKs Hovedstyre (HS) har vedtatt følgennde under siste HS-møte 5-2016, under sak 69 ble følngende endringer vedtatt og endringene gis umiddelbar virkning. Endringene gjelder for dette dokument Etiske grunnregler for avl og oppdrett. Avlsstrategi, oppdatert Juni 2015.

NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett:

Pkt. 2:

Følgende setning slettes: «Det gis mulighet til å søke NKK om dispensasjon; søknadsskjema kan hentes fra www.nkk.no»

Følgende setning: «Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle.» endres til «Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle.»

Fotnote 3 på side 4 (tilhørende punkt 2) endres til «Med 5 generasjoners stamtavle menes valp og 5 ledd bakover.»

Pkt. 5:

Følgende setning: «Funksjonelt friske hunder som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat affisert) kan bare brukes i avl etter søknad til NKK om dispensasjon; hunden må i tilfelle pares med en hund som er fri, slik at det ikke går ut over velferden til avkommene»

endres til

«Hunder som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat affisert) bør brukes med forsiktighet. Tisper skal ha alle forutsetninger for å bære frem, føde og oppfostre valpene på en optimal måte. Affisert hund kan bare pares med hund som har DNA-testresultat fri, slik at det ikke fødes valper som blir syke.»

Pkt. 7:

Tredje kulepunkt slettes og erstattes med følgende:

- En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull.

- En tispe skal ikke pares ved for høy alder, og rasespesifikke hensyn skal tas.

- Som hovedregel bør en tispe ikke pares etter fylte 8 år. Dersom en tispe pares etter fylte 8 år skal hun undersøkes av veterinær før paring. Et eget skjema med veterinærattest skal vedlegges registreringsanmeldelsen og skal ikke være eldre enn en måned ved paring. På veterinærattesten skal det fremgå at veterinær ikke fraråder paring. Skjemaet er tilgjengelig på www.nkk.no

- En tispe kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år

- En tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år.

- En tispe bør få sitt første kull før fylte 6 år

NKKs avlsstrategi:

Punkt 4:

Følgende føyes til punkt 4.3: «Hos tallmessig store raser anbefales det at grensen settes lavere enn 5 %, helst ned mot 2 %, av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en femårsperiode.»

Følgende føyes til punkt 4.4: «Planlagte keisersnitt skal ikke foretas. Dersom oppdretter antar at tispa ikke vil være i stand til å føde naturlig skal hun ikke pares. En tispe som har hatt to keisersnitt skal ikke pares igjen.»

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram