Norsk Engelsksetterklubb

Mon04192021

Oppdatert08:07:39 PM

Referat fra styremøte på Gardermoen 30. mai 2012

 Referat fra styremøte i NESK 30. mai 2012 kl. 17.00

(Rica Hotel Gardermoen)

Tilstede: Fredrik Aalerud, Hans Christian Axelsen, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Marit Hennum, Torfinn Stenersen, Øystein Heggelund Dahl

Referent: Øystein Heggelund Dahl

24/12    Innkalling og referat fra forrige styremøte

Vedtak: Godkjent

25/12    Konstituering av styret

I henhold til NESK lover skal styret konstituere selg selv.

Vedtak: Godkjent. Leder er Fredrik Aalerud. Hans Christian Axelsen nestleder.

26/12    Fordeling av arbeidsoppgaver

Fredrik gikk gjennom faste oppgaver og ansvarsområder for styret som ble fordelt mellom gamle og nye medlemmer.

Vedtak: Forslag til arbeidsfordeling i styret ble godkjent.

27/12    Kvartalsregnskap

Hans Christian gikk gjennom regnskapstall per 30. april 2012. Ingen spesielle forhold å merke seg til regnskap per utgangen av april 2012, bortsett fra at inngangen av medlemskontigent er noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

Vedtak: Tas til orientering

28/12    Rapport avlsråd

Torfinn rapporterte fra arbeidet i avlsrådet der det har vært stor aktivitet.

Foreløpige analyseresultat indikerer at et stort antall engelsksettere kan være bærere av PRA. Krav om kjent PRA status vil kunne bidra til å redusere omfanget betydelig. Styret sender forslag til NKK om godkjennelse av forslag til PRA krav iht. vedtak på Generalforsamling i NESK 25. april 2012.

Avlsrådets forslag til endring av championatregler ble gjennomgått.

Vedtak: Orientering om PRA status tas til orientering. Forslag til endrede championatregler sendes RU.

 

29/12    Status Kiær prøve

Vi er i god dialog med grunneier. Dommerforespørsler er allerede sendt ut. Det er kontroll på den øvrige delen av arrangementet, men en utfordring at arrangementet går parallelt med Birken. 

Vedtak: Tas til orientering

30/12    Status Hjerkinn prøve

Planlegging av prøven er i god rute. Det må vurderes hvilke spesielle tiltak og ekstra krav som stilles til et NM-arrangement.

Vedtak: Tas til orientering

31/12    NESK organisering

NESK har som siste raseklubb i gruppe 7 hatt eget kontor hos NKK og ansatt sekretær. Økt selvbetjening og økt tilrettelegging på nett har redusert dette behovet. Fra om med høsten 2012 vil styret håndtere henvendelser til NESK. Videre er NESK's kontor i NKK's lokaler er sagt opp fra og med 31. desember 2012.

Vedtak: Tas til orientering

32/12    Rapport DK  

Marit orienterte om DK-status og per i dag er det DK i alle distrikt.

Vedtak: Tas til orientering

33/12    Kontakt med NKK leder     

Fredrik orienterte om kontakt med leder i HS i NKK hvor vi er negativ til at dommere bruker Facebook til å kommentere egen bedømmelse av hunder. Vi synes at en her bør få etiske retningslinjer som Norges Fotballforbund har, at en dommer ikke kan kommentere spiller eller klubb på sosiale medier.

Vedtak: Det utarbeides et utkast til raseklubbene i gruppe 7.  Saken løftes til RU.

34/12    Evt. reduksjon av utstillinger

Enkelte utstillinger har i dag et svært lavt antall engelsk settere. Det var innkommet forslag til styret om forslag til reduksjon av antall utstillinger.

NESK ønsker ikke å gå i bresjen for å redusere antall utstillinger, men erkjenner at det kan være en utfordring hvis flere arrangement avholdes i samme geografiske område i samme tidsrom. Dette er en utfordring for samordningsutvalget for utstilinger.

Vedtak: NESK henstiller FKF om at samordningsutvalget koordinerer slik at en unngår at det avholdes flere utstillinger i samme området samme dag. Klubber uten tilknytning til gruppe 7 bør ikke avholde utstillinger.

35/12    RS i FKF

Agenda for RS ble gjennomgått og diskutert.

Vedtak: Fredrik og Hans Christian stiller fra NESK og gis frihet fra styret til å stemme på vegne av NESK til det beste for rasen og medlemmene.

36/12    Møte i RU

Vedtak: Fredrik og Hans Christian stiller fra NESK og gis frihet fra styret til å stemme på vegne av NESK til det beste for rasen og medlemmene.

37/12    Innkommet post

Ikke kommet inn brev som må besvares

38/12    Eventuelt

Statistikk

Styret diskuterte på generell basis statistikk som den senere tid er publisert. Styret anser det som uheldig at NJFF og personer i sentrale tillitsverv publiserer materiale som ikke er kvalitetssikret av raseklubbene.

Møtet ble avsluttet klokken 2200.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram