Norsk Engelsksetterklubb

Mon04192021

Oppdatert08:07:39 PM

Referat fra styremøte på Gardermoen 11. og 12. februar 2012

Referat fra Styremøte i Norsk Engelsk Setterklubb

Rica Gardermoen Hotell 11 og 12. februar 2012

Til stede; Fredrik Aalerud, Mar it Synnøve Hennum, Dorthe Haugen, Hans Christian Axelsen, Iver Melbye, Torfinn Stenersen og Tor Steigedal

Sak 1/12              Innkalling. OK

Sak 2/12               Ref. Fra forrige møte.    OK

Sak 3/12               Status Kiærprøven v/Dorthe.

I høst blir prøvens hovedkvarter flyttet til Fjellheim. Prøven arrangeres samme helg som Birken, som medfører stengt bom kl. 20.30. Fredrik og Torfinn avtaler møte med Anders Kiær. Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 4/12               Status Hjerkinnprøven v/Iver.

Avtale med Hjerkinn Fjellstue er ok. Prøveledelsen må søke NKK om NM pokalen som er erstatningen for Kongepokalen. Viktig at Hjemmesiden på NESK holdes oppdatert på dette store arrangementet.      Diskusjon om kvalitetssikring av dommerne også i NM kvalik på fredag. Prøveledelsen er kjent med utfordringene, og har opplegg for dette.

Sak 5/12               Status sponsorer v/Tor.

Høsten 2011 sendte NESK mail med forespørsel om sponsorstøtte til en hel rekke firmaer som vi mener ligger innenfor vår målgruppe. Det var liten respons, på tross av purringer. Det er fortsatt en prioritert oppgave å skaffe en vandrepokal til Kiærprøven. Tor følger opp, og Marit sjekker mulig produsent i Italia. Sponsoravtale med Hagløfs undertegnet for 2011, 2012 og 2013. NESK har hatt godt samarbeid med sine sponsorer i 2011, noe vi passe på og må gi tilbakemelding om.

Sak6/12                Status DK(Distriktskontrakter) v/ Marit.

Det er god påmelding til instruksjonssamlingen på Sørlandet. Det planlegges instruksjonssamling i Valdres i vinter, mer info kommer på hjemmesidene. Midt- Norsk Engelsk Settertreff flyttes fra Storlidalen til Hageseter. Utstillingen blir 8. juli, og det legges opp til ei helgesamling med tilbud både for to og firbente. Marit sender påminnelse til DK ’ene om retningslinjene for lokale arrangement som finnes i manualen for distriktskontrakter

Sak7/12                Tilbud om vinterprøve v/Fredrik.

NESK har mottatt tilbud fra Telemark Fuglehundklubb om å leie terrengene rundt Skinnarbu til vinterprøve. Fredrik følger opp, og kontakter våre distriktskontrakter i området og Telemark Fuglehundklubb. Dersom dette blir aktuelt, vil NESK søke om cacit på denne prøven.

Sak 8/12              Avlsrådssaker v/Torfinn.

Styret gikk igjennom referatet fra avlsrådsmøtet 20. januar. Det viser at det er stor aktivitet i avlsrådet.

Forslag til korrigerte regler for uttak av NM lag ble enstemmig vedtatt.

Kriterier for godkjenning av NESK avlshund ble enstemmig vedtatt.

Statutter for Årets Engelsk Setter ble enstemmig vedtatt.

Rekruttering av utstillingsdommere er en utfordring. Styret vedtok å støtte utdanning av eksteriørdommere med inntil 20 000 kr. ved bestått eksamen. Forutsetningen er at kandidaten godkjennes av NESK, og at ES er hovedrasen.

Sak9/12               Regnskap/budsjett

Hans Christian gikk gjennom regnskapet for 2011. Regnskapet viser overskudd, og styret foreslår at årsmøtet avsetter 60 000 kr. av årets resultat til hypothyroseprosjektet for 2011.    

                                                                                                                                                                                                                            Sak 10/12                  Disiplinærsak.

NESK er uenig i svaret fra appellkomiteen i NKK. Marit forfatter forslag til brev til appellkomiteen i NKK, med kopi til hovedstyret i NKK.

Sak 11/12            Orienteringssak.

                                   Styret diskuterte fremtidig drift av klubben.

Sak12/12             Møter i NKK og RU (Raseutvalget)

Fredrik og Hans Christian orienterte om møtene som er avholdt i RU, og mellom NKK og RU. Det er avklart at raseklubbene også etter nye vedtekter i FKF og raseklubb, fortsatt vil ha det kynologiske ansvaret for sin rase. Raseklubbene kan ikke stå som medlemmer både i NKK og FKF.

Sak 13/12            Nye FKF v/Hans Christian /Fredrik.

Styret hadde gjennomgang av forslag til nye lover. I Årsmeldinga for 2011 skal både forslaget fra FKF og fra RU/NESK legges ut.

Et enstemmig styre går inn for forslaget fra RU/NESK.

Sak14/12.            Fordeling av arbeidsoppgaver til Årsmelding v/Fredrik.

Arbeidsoppgaver fordelt. Sendes innen 1. mars til Bente. Forslag på revisorer sendes valgkomiteen.

Innkallingen til Årsmøtet skal være medlemmene i hende senest tre uker før Årsmøtet. Elektronisk er Årsmeldingen tilgjengelig 6 uker før Årsmøtet.

Årsmøtet avholdes 25. april.  

Sak 15/12.           Innkommet post.

                                   Gjennomgått og besvart.

Sak16/12.            Eventuelt.

Redaktøren av nettsidene har gitt signal om mindre tid til jobben for NESK på grunn av ny jobbsituasjon. Fredrik følger opp.             Iver fortsetter som moderator på nettsidene.

Revisjon av jaktprøvereglene. Innspill fra medlemmene i NESK sendes avlsrådet.

Møtet avsluttet kl. 12.00

Tor Steigedal

Referent              

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram