Norsk Engelsksetterklubb

Mon04192021

Oppdatert08:07:39 PM

NESK styremøte 16.05.2011

Her følger referat fra NESK styremøte 16.05.2011, kl 18.00 på Biri

Til stede Iver, Dorthe, Torfinn, Fredrik, Hans Christian, Marit

18/11 Innkalling godkjent.

19/11 Referat fra forrige styremøte godkjent

20/11 Iver orienterte om nesk.no. Stort sett bare positive tilbakemeldinger på den nye siden.

Det vil komme en ekstrautgift på ca. 3000 kr for å få over det siste fra gamle til nye sider.

21/11 Hans Christian orienterte om økonomi. Det virker som at inngangen av medlemskontingent har gått noe ned i forhold til forrige år.

22/11 Styret ønsker ikke å lage en sentral ”sponsor-pool”. Alle arrangementer sørger for egne sponsorer. Dette krever at man går aktivt ut for å skaffe seg avtaler. Gjelder ikke hovedsponsor tørrfor.

Torfinn har vært i kontakt med en som ønsker å sponse NESK med fine premier til Kiærprøven. Vi må finne ut hvor vi kan finne aktuelle gjenstander, engelsk setter eller rype, til dette formålet.

Eukanuba vil ha fram i FH at de er hovedsponsorer ti NESK. Styret mener de kan få plass nederst i spalten hvor styret osv er listet opp. Pro Vit vil også få en plass der.

Dorthe har arbeidet frem en ny avtale med en leverandør av frilufts- og jakt- klær og utstyr. Før den offentliggjøres må avtalen ferdigarbeides.

23/11 Marit orienterte om DKene. Det er gjort en liten endring i DK-instruksen. Lagt til at det må vises moderasjon i alle offentlige fora.

Alle distriktene er nå dekket med kontakter.

Samling av DKene lot seg ikke gjennomføre nå i vår pga for liten påmelding. Det må gjøres en innsats for å få dette til etter høstsesongen.

24/11 Torfinn orienterte om avlsrådets arbeid.

Arbeider med å få vår høydestandard inn i den engelske eng.setter klubben og FCI sin standard.

Avlsrådets hovedside på nett ønskes lik hovedsiden på nesk.no. Iver tar dette videre.

Ønsker at det skal ligge info om rasen på nesk.no. Generell info om rasen, rasestandard og klubbhistorikk. Iver tar dette videre.

Ønsker å få inn opplysninger om hvilke hunder det er lagt ned frossen sæd etter. Marthe jobber mot NKK for å få disse opplysningene.

Avlsrådet ønsker at saken ang CACIT/Res CACIT tas opp direkte med FKF , om det ikke kommer fra RU.

25/11 FKF RS møte.

Sak 3.1 om organiseringen av FKF ble drøftet. Et enstemmig styre i NESK går mot dette forslaget, da det ikke har vært behandlet i vår organisasjon, samt at konsekvensene for vår raseklubb må klargjøres.

Sak 3.2 NESK støtter styrets innstilling.

Sak 3.3 Representantene får mandat til å stemme slik de finner det tjenlig for NESK.

Sak 3.4 Styret støtter FKF sin innstilling.

Sak 3.5 Styret støtter FKF sin innstilling.

Sak 3.6 Tatt til etterretning.

Sak 4 Budsjett OK.

Sak 5 Valg. Representantene har fått noen innspill, og får mandat til å stemme til beste for FKF og klubben.

26/11 Post

Brev fra Arne Kjeksrud om dommergodtgjørelse på jaktprøver. Styret tar saken til etterretning. Svarer Kjeksrud med forklaring på kostnaden.

Brev fra Norsk Terrierklubb, Trøndelag. Søker om å framvise vår rase på sin utstilling i september, og en generell tillatelse for kommende år. Styret gir tillatelse for inneværende år, men ønsker ny søknad hvert år.

27/11 Eventuelt

Sekretæren må sjekke årshjulet slik at det kommer tydelig frem hvilke oppgaver som må skjøttes når.

Det ble redegjort for Kiærprøven. Søknad omdispensasjon fra båndtvangen er nå innvilget. Dommerforespørseler er sendt ut.

Møtet hevet kl 21.20

Referent  Marit S. Hennum

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram