Norsk Engelsksetterklubb

Mon04192021

Oppdatert08:07:39 PM

Referat fra styremøte på Nordfjeld 22. og 23. januar 11

Her følger referat fra styremøte på Nordfjeld 22. og 23. januar 2011.

Tilstede: Dorthe Haugen, Marit Hennum, Iver Melby, Tor Steigedal, Fredrik Aalerud, Torfinn Stenersen, Hans Christian Axelsen, Bente Bogstad.

 
 
1/11     Innkalling.
             Godkjent.
           
2/11     Referat fra forrige møte.
             Godkjent.
 
3/11     Nye nettsider.
            Styret ønsker å gå for Joomia 2007 modellen.
            Vi ønsker spalter og ”brikker” som er oversiktelige samt mulighet for å skifte bilder
på toppen av siden. Ønsker også mulighet for å kunne legge ut sponsor linker i et begrenset tidsrom.
Vi ønsker å få inn en oversiktskalender.
Det ønskes opplæring slik at flere kan legge ting ut på nettet, blant annet sekretæren.
Avlsrådet og distrikstkontaker får sin egen side (faner). Også jaktprøver får sin egen side (fane) å arbeide med før og under prøven.
Forumet bør være tilnærmet dagens mål, men vi vil vurdere om bruker skal få anledning til å være anonym.
I fotoalbumet skal medlemmer få tilgang til å legge ut bilder, men det bør kanskje være en form for ”sensur”. Kanskje bør dette gå gjennom distrikstkontakene.
Vi ønsker en aktivitetskalender på siden.
 
4/11     Disiplinær sak behandlet.
 
5/11     Årsregnskap – budsjett v/Hans Christian.
            Hans Christian gjennomgikk regnskapet for 2010 som viser et godt overskudd.
Budsjettet godkjennes under forutsetning av at det justeres enkelte poster, blant annet prosjektkostnader. Det skal avsettes midler i 2010 for å møte kostnadene som kommer i 2011. Budsjett og endelig forslag til regnskap ferdigarbeides og sendes styret på mail for endelig godkjenning.
 
           
6/11     Jaktprøve på Kiær og Hjerkinn
 
            Kiær:
Dorthe har bedt om priser på overnatting og Rustad Fjellstue har gitt samme pris som i fjor. Vi avventer svar fra et annet overnattingssted på Sjursjøen.
I tillegg vurderes det om hovedkvarteret skal flyttes til Østerdalen. Koppangtunet forespørres.
Terreng ok, de samme som i fjor.
Vi har fått avslag på å avholde utstilling fredag 19. august, grunnet NKK sin utstillling på Bjerke samme helg. Avslaget er anket.
 
Hjerkinn.
Det er bestilt 32 rom på Hjerkinn fjellstue.
I tillegg til vanlig søknad for prøven, sendes det en egen søknad for Muskus-cup.
Komitee Hjerkinn: Dorthe Haugen, Ellen B. Dobloug, Kåre Norum og Anne-Grethe Sætrang.
 
7/11     Høringsbrev fra FKF om forbundsmodellen v/Fredrik.
Fredrik redegjorde for høringsbrev vedr. Utkast til nye vedtekter for FKF.
 
8/11     Sponsormuligheter v/Tor.
Avtalen med Eukanuba er forlenget med 3 år.
Vi prøver å få tak i dommerpremier.
Eventuelle sponsorer får en link på vår hjemmeside for et begrenset tidsrom.
Tor oppdaterer tidligere skriv til sponsorer som sendes ut til aktuelle firmaer.
 
9/11     DK situasjonen v/Marit.
            DK situasjonen er nå nesten dekket i alle fylker.
            Ny DK i Nord-Trøndelag: Steinar Volden. Medhjelper Are Skaufelt.
Mangler DK i Oslo/Akershus. Forespørsel etter DK legges ut på nettet.   
Vi ønsker en DK samling i år, bør legges til mai/juni.
Fredrik sjekker priser på Meråker Brug.
 
10/11   Rapport fra avlsrådet v/Torfinn.
            1.
            Avlsrådet ønsker penger til forskning på hypoteriose og kloløsning, sekundært PRA.
Prosjektet er et samarbeid mellom NVH, NGK og NESK. Det er godkjent og støttes av Norsk Forskningsråd.
Det må garanters for et beløp på kr. 275.000 over 3 år, hvorav 125.000 er dekket inn av midler fått fra Dyrlege Smiths Stiftelse øremerket forskning på hypoteriose. Det vil si at beløpet som må garanters for er 150.000,- fordelt over tre år.
Avlsrådet undertegnet en ikke bindende intensjonsavtale i august 2010.
Styrets enstemmige vedtak:
Styret ønsker å støte samarbeidsprosjektet og garanterer for beløp på kr. 275.000 hvorav kr. 125.000 allerede er mottatt fra Dyrlege Smiths fond. Vi vil søke NKK forskningsfond og andre aktuelle kilder for støtte til prosjektet.
 
2.
FCI vedtok for et par år siden den nye championattittelen -  Internasjonal Show Champion. Det stilles ingen jakt/brukskrav til denne tittelen. NKK har reservert seg mot denne tittelen for norske hunderaser.  Avlsrådet ønsker at NESK skal reservere seg mot denne tittelen for norsk registrerte engelsksettere.
Vedtak: Avlsrådets innstilling vedtatt av styret.
 
3.
NKKs hovedstyre ønsker å innføre en årskonkurranse for mestvinnende hund i hver rase på NKKs sine utstillinger – dette for å øke deltagelse og konkurranse. Hver raseklubb har anledning å reservere seg. Avlsrådet ønsker at vår rase skal reservere seg ettersom det ikke stilles jaktlige krav og kåringen derfor kan komme i konflikt med vår egen Ing. J.Fr.Eckerbergs pris.
Vedtak: Avlsrådets innstilling vedtatt av styret.
 
11/11   Årsrapport, fordeling av oppgaver v/Fredrik.
Arbeidsoppgaver som forrige år, med unntak v punktet ”jaktprøver”, hvor Dorthe går inn sammen med Iver.
Fredrik kommer tilbake med frister.
Dato for generalforsamling: 27. april.
 
13/11   Eventuelt.
Sirikit ber om at noen fra styret skriver litt til Fuglehunden. Marit snakker medSirikit om konkrete ønsker om innhold og arbeider videre med saken i samarbeid med Fredrik.
 
Ref.
Bente Bogstad/Marit Hennum
 
 
 

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram