Norsk Engelsksetterklubb

Mon04192021

Oppdatert08:07:39 PM

Protokoll styremøte 24. sept 2010

Her er styrereferat fra siste styremøte i Nesk.

Protokoll

Styremøte i NESK
Sted: Hjerkinn Fjellstue
Dato:  24/9-2010
Tilstede: Iver Melby, Fredrik Aalerud, Tor Steigedal, Dorthe Haugen  og Torfinn Stenersen. Anne -Grete Sætrang deltok under sak 50/10. Marit Hennum og Hans Chr. Axelsen deltok ikke.
SAK 43/10 INNKALLING
Sakene i innkalling er feil nummerert,  korrigeres til riktig i protokoll. Ellers ingen anmerkning.
Vedtak: Innkalling godkjent.
SAK 44/10 REFERAT
Vedtak: Godkjent
 
SAK 45/10 KIÆR PRØVEN
Dorthe redegjorde for Kiær prøven, og fremla foreløpig regnskap med et underskudd på 3600,-
Styret poengterer at rammen på Kiær er det viktigste, og det er viktig å opprettholde en kvalitetsprøve for våre medlemmer. Prøveledelsen oppfordres til fortsatt å ha fokus på kostnader, og å se på alternative overnattingsmuligheter.
Vedtak:
Redegjørelse og regnskap tatt til etterretning.
Vedtak:

Torfinn og Fredrik gjennomfører et møte med grunneier, for avklaring av terrengleie.
SAK  46/10. Status NESK.no
Iver orienterte.  Det jobbes med 4 alternativer til nye hjemmesider. Webredaktør  Stig utarbeider forslag på layout og side til styret medio November . Estimert kostnad 50 000,-. Iver kvalitetssikrer sidene mot avlsrådet.
Vedtak: Sak tatt til orientering
SAK 47/10 Sponsor
Tor redegjorde for arbeidet . Det jobbes videre med aktuelle selskaper, med relasjoner mot NESK. Kalender for 2011 bør det være mulig å få inn midler til.
Vedtak: Sak tatt til orientering 
 
 
 
Sak 48/10 Rapport  fra avlsrådet
Torfinn redegjorde for saker fra avlsrådet.
·         Innkommet sak. Vedatk: Tor skaffer utfyllende informasjon på kvalitetssikret bakgrunnsinformasjon, før saken kan behandles videre.
·         Årets hunder og oppdretterprisen blir annonsert i neste FH 6/2010. Vedtak: Tatt til orientering.
·         Innkommet søknad fra Frode Lingaas. Vedtak:  Papirene oversendes avlsrådet for uttalelse.
·         Utstillingskomiteen i NKK. Vedtak: Vi tar saken opp i RU for videre saksbehandling
·         -Søknad om støtte fra avlsrådet til støtte til VM og E-Cup.
                               Det søkes om 8.000,- for deltakere og lagleder.
Vedtak: Søknad imøtekommes. Styret utarbeider retningslinjer for hvordan dette skal håndteres i fremtiden.
SAK 49/10 Vinterprøve
Søknaden om vinterprøver er 31.10.2010.
Vedtak: Styret jobber med å få til egen vinterprøve i 2012, men vi trekker oss fra samarbeid med andre klubber i 2011. Fredrik meddeler tidligere samarbeidende klubber dette.
SAK  50/10 Økonomi
Anne -Grete  la frem regnskapet pr. 31.8.10 Det viser en sunn økonomi for klubben.
 Regnskapet viser et underskudd på jaktprøver i 2010 hvorav 35 000,- er kostnadsført på terrengleie . Inntektene for denne prøven er ikke tatt inn før i sept 2010.
Gratis premier fra sponsorer , dekken og for etc skal kun oppgis i noter, men skal ikke trekkes inn i regnskapet.
Årbok produksjon og porto er en stor kostnadsdriver, styret bør se på muligheter for sponsing av porto.
Klubben har noen inaktive konti, Fredrik  går sammen med Anne Grete, og får  fullmakt til å få slettet konti som ikke trengs.
Vedtak: Regnskapet er tatt til etterretning.
SAK 51/10 Julemøte
Fredrik informerte. Julemøte avholdes   1. desember på Skytterkollen. Tema: NESK avl /v Anders Haugen.
Vedtak: NESK støtter hver kuvert med kr. 25,- Det  gjennomføres lotteri.  

SAK 52/10 Innkommen post
·         Innkommen post ble gjennomgått.
SAK 53/10 Eventuelt
·         Fra FKF, kandidater til NKK hovedstyre 11. oktober, ekstraordinær general forsamling.
Vedtak: Styret har ingen  kandidater så langt, Fredrik har mandat til å støtte forslag i RU.
 
Torfinn Stenersen
Referent.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram