Norsk Engelsksetterklubb

Mon04192021

Oppdatert08:07:39 PM

Referat fra styremøte 31. mai 2010

Her er referat fra styremøte i NESK 31. mai 2010

Referat fra styremøte (telefonmøte) 31. mai

 
Møtet startet kl. 20.00. Tilstede: Fredrik Aalerud, Dorhte Haugen, Torfinn Stenersen, Hans Chr. Axelsen, Marit Hennum, Iver Melby, Bente Bogstad referent
Forfall: Tor Steigedal
 
28/10   Innkallingen
            Godkjent.
 
29/10 Referat fra forrige møte
            Godkjent.
 
30/10   Saker fra avlsrådet.
            Oppdretterpris 2006. Arne Kjeksrud oppfyller alle krav til kriterier for      godkjennelse.
            Vedtak: Styret godkjenner at prisen blir gitt.
 
            Championatregler: utstillingsregler forandres fra 1. 2. og 3. premie,
            til Excelent, Very good og Good.
Styret/avlsråd har bestemt at fortegnelsen Very Good holder som krav til jaktchamionat.
            Styret sender sitt svar til RU som så sender saken til NKK.
 
            Avlsrådet vil evaluere uttaksregler til NM lag konkurransen.
 
            Godkjente avlshunder skal ha kjent og fri CL status.
 
Nettsiden. Databasen til NGK er meget bra, og vi ønsker å gå for et lignende opplegg, men den kan ikke forenes med vår hjemmeside.
Vi ønsker å prioritere hjemmesiden før databasen.
 
31/10   Utstillingsleder.
            Styret ønsker å ha en utstilingsleder for våre utstillinger og forespør Anne-Grethe
            Sætrang.
            Hun vil ha overansvaret for alt, bortsett fra å finne dommere som skal gjøres av
            Avlsrådet.
 
32/10   Status Kiærprøven.
            Det er sendt ut 60 dommerforespørsler.       
            Pr. i dag mangler vi 4 dommere til lørdag. Vi har mulighet for leie av naboterreng til
            Kiær men pga for lite dommere har vi kun ute 8 partier pr. dag.
            Dorthe har vært i kontakt med Rustad Fjellstue og alt er under kontroll.
            Bente sjekker opp antall revolvere vi har og vi ser på behovet for innkjøp av flere.
            Iver sjekker opp priser.
            Petter Steen fra Eukanuba kommer til Kiærprøven og har med premier/dommergaver.     Eukanuba ønsker bestilling på profileringsklær til sekretariatet.
            Iver sjekker om Pro-Vit også kan levere dommergaver.
            Dorthe sjekker opp om det er mulig å få ringsekretær til utstillingen fra nærområdet.
            Partilister/ventelister blir lagt ut på nett 12. august.
            Sekretariatet på Kiær: Dorthe Haugen, Torfinn Stenersen og Anne-Grethe Sætrang.
 
33/10   Status Kongsvoldprøven.
            Alt er under kontroll. Dommerinvitasjon blir sendt ut i begynnelsen av juni.
            Vi regner med at det blir 6-7 Derby partier og 4-5 VK partier.
           
34/10   Kvartalregnskap
            Grunnet stort arbeidspress på regnskapsfirmaer på denne tiden av året er ikke
            regnskapet for 1. kvartal klart, men det er ingen store avvik fra samme periode i fjor.
 
35/10   Status refusjon av mva.
Det er mulighet for alle hundeklubber å søke refusjon av mva for 2009.
Kopi av alle fakturaer som inneholder mva skal sendes NKK, som vil refundere 
beløp etter en andel av de midler de har til disposisjon for dette. Frist 30.06.2010.
 
36/10   Status sponsorkomiteen.
            Styret drøftet muligheten for flere sponsorer og sponsorkomiteen vil jobbe videre med  det.
 
37/10   Ref. fra årsmøtet i FH og RU møte.
            Hans Christian Axelsen ble valgt inn i styret i Fuglehunden.
            Løssalget av bladet Fuglehunden er gått dårlig, men man prøver et år til.
            Salget har ikke gått med underskudd.
            Det er et ønske at avlsrådet i de forskjellige raseklubber kan komme sammen og drøfte  saker av felles interesse, men den enkelte raseklubb har det fulle kynologiske ansvar
            for sin rase.
            NWK ønsker at det skal bli enklere for weimaranere å bli champion.
            Nesk vil støtte NWK i dette da vi i prinsippet synes det er en sak som hører hjemme i
            den enkelte raseklubb.
Rapport fra komite på dommermangel viser at en mulighet man kan se på, er begrensning i antall starter for den enkelte hund.
            Helseartikler i Fuglehunden hvor raser er involvert bør avklares med raseklubbene           i forkant, slik at avlsrådet kan komme med sitt syn på saken.
            Harald Bruflot ble gjenvalgt som leder av RU.
 
38/10   Fysisk styremøte på Kiær eventuelt Hjerkinn.
            Alternativ er 22. august på Kiær eller fredag kveld på Hjerkinn.
            Iver sjekker alternative overnattingssteder på Hjerkinn.
 
39/10   Dressurkurs
            Det deltok 12 ekvipasjer på kurset som gikk i Gardeleiren. Kurset avsluttes med
            Trening på duer.
 
40/10   Status medlemstall og solgte jubileumsbøker.
            Vi har pr. 31/5, 2089 betalende medlemmer. Det ser ut som vi ligger bra an i forhold       til fjoråret.
            Det er ikke solgt så mange jubileumsbøker som ønsket i år, og vi ber blant annet              DK’ om innspill på ideer for å øke salget.
            Alle oppdrettere får tilbud til på bøkene når de melder inn valpekull. Tilbudet bør           legges ut på nettsiden.
 
41/10   Vinterprøven.
            Denne gikk med stort underskudd. Torfinn følger opp vinterprøven med Romerike
            Fuglehundklubb. Ser på diverse utgifter.
            Vi avventer svar fra Torfinn før vi eventuelt avslutter samarbeidet.
 
42/10   Eventuelt.
            Invitasjon fra NKK til å delta i en brukegruppe vedr. IT. Svarfrist 15. juli.
Web siden skal oppgraderes, komité, Iver Melby, Svein Kvåle.
            De kommuniserer med Stig Johansen for den tekniske utformingen.
 
            På FKF sin generalforsamling møter Fredrik Aalerud og Marit Hennum.
                       
            Foreslått DK’samling kan ikke gjøres før prøvesesongen er avsluttet.
           
Vesfold, Buskerud og Telemark skal ha treff 25. og 26. juni.
            De ønsker også å arrangere et Sør-Norsk klubbmesterksap i november.
            Styret synes dette er en god ide, men mesterskapet må selvfinansieres.
 
            Møtet avsluttet kl. 22.45.
            Referent: Bente Bogstad
 
           
 
           
 
           
           
           
 
 
 
 
 
 

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram