Norsk Engelsksetterklubb

Tue06182024

Oppdatert08:07:39 PM

Gullmerke til Svein Kvåle på årets generalforsamling

Svein KvaleÅrets Generalforsamling 27. april på Mortens Kro samlet om lag 40 stemmeberettigede medlemmer. Det var fra salen ingen merknader til styrets- og avlsrådets rapporter, og styret fikk honnør for å ha fremlagt et godt økonomisk resultat for 2015.

Foto: Jon Ivar Søhus

Det var videre full enighet om styrets forslag til budsjett som for 2016 tar høyde for en modernisering av våre nettsider. Til forslaget om endring av våre lover ble det ikke nødvendig 2/3 flertall for noen av forslagene og dagens lover videreføres.

Svein Kvåle hadde forut for Generalforsamlingen meddelt styret at han ønsket å tre ut av Avlsrådet, og han ble tildelt klubbens Gullmerke for sin innsats for klubben og rasen gjennom mange år.

Bjørn Sjuseth

Bjørn Sjurseth ble tildelt Anton Raabes Premie for årets unghund, Peppa av Skåpleinun.

Foto: Jon Ivar Søhus

Hans Einar Enoksen

Hans Einar Enoksen mottok NESK oppdretterpris for det vellykkede kullet etter Gallok's Luna og NJCH Slottviddas IM Ramses.

Foto: Jon Ivar Søhus

Etter at den formelle delen av Generalforsamlingen var over holdt Stein Martinsen en presentasjon av de viktigste punktene fra NESKs rasespesifikke avlsstrategi (RAS). Det ble spesielt rettet oppmerksomhet mot egenskapene klubben håper vi kan forbedre hos rasene i de nærmeste årene, der gemytt og jaktegenskaper står i hovedfokus. For å synliggjøre hunder som er benyttet mye i avl vil det i løpet av nærmeste fremtid i hundedatabasen bli implementert et trafikklys som synliggjør med grønt, gult eller rødt lys om en hannhund utfra antall avkom bør brukes videre i avl. Trafikklyset vil vises for samtlige hannhunder og ikke bare for avlshundene. Dette vil kunne bidra til en økt bevisstgjøring for oppdretterne ved valg av hannhund og spesielt synliggjøre hunder som er benyttet svært mye i avl.

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram