Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 25. april 2012

Her følger Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Engelsksetterklubb 2012

 


Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 25. april 2012

Sted: NKK’s møtelokaler Bryn

Tid: Onsdag 25. april 2012 kl. 18.30

 

Leder Fredrik Aalerud ønsket velkommen til årets Generalforsamling.  Totalt var 40stemmeberettigede medlemmer til stede, med fullmakter totalt 147En stemmeberettiget forlot møtet før skriftlig avstemming under behandling av pkt. 7 - Innkomne forslag.

 

Fra styret stilte Fredrik Aalerud, Hans Christian Axelsen, Tor Steigedal, Marit Hennum, Torfinn Stenersen, Dorthe Haugen og Iver Melby.

 

 

Sak 1. Møtets lovlige innkalling

Det kom ikke innvendinger til møteinnkallingen. Møtet ble lovlig satt.

 

2. Valg av møteleder, referant, tellekorps og to til å underskrive protokollen

Fredrik Aalerud foreslo Anne Cathrine Frøstrup som møteleder. Valgt ved akklamasjon.

 

Øystein Heggelund Dahl ble foreslått som referent. Valgt ved akklamasjon.

 

Helge Amundsen og Ole Johan Eknæble foreslått til å undertegne protokollen og begge ble valgt ved akklamasjon.

 

Nina Smidtsrøog Anne Grethe Sætrang ble foreslått til tellekorps og begge ble valgt ved akklamasjon.

 

3. Styrets og avlsrådets beretning 2011

 

Møteleder gikk gjennom årsberetningen avsnitt for avsnitt. Det kom følgende kommentarer:

 

Styrets beretning:

-
Pkt. 5 – NKK Appellutvalg: Det ble stilt spørmål ved hva styret vil gjøre ifm. annulering av Årets hund premier. Styret kommenterte at de enda ikke sett på sakenmen at den vil blibehandlet på neste styremøte.

 

Følgende hadde ordet:

Bjørn Watle, Torfinn Stenersen og Fredrik Aalerud,

 

Avlsrådets beretning:

-
Pkt. 7  Kriterier for godkjennelse av NESK avlshund: Det ble fremmet forslag til avlsrådetom at kravet endres til to utstillingspremier, minimum very good.  
-
Avlsrådet informerte om forskningsarbeidet på kloløsning og hypothyreose. Det ble videre informert om gentesten for PRA som nå på plass for engelsksettere.  

 

 

Følgende hadde ordet:

Trygve Heyerdal, Svein KvålePer Arne Watle, Elisabeth Kallevig, Hans Christian Axelsen

 

Avlsrådet fikk fra salen hønnør for arbeidet som er nedlagt for arbeidet med mankehøyde for engelsksettere.

 

Vedtak: Styrets og avlsrådets beretning ble enstemmig godkjent.

 

4. Regnskap med revisjonsberetning for 2011

Regnskaps- og revisjonsberetningen for 2011 ble gjennomgått.

 

Generalforsamlingen kommenterte at regnskapet med noter var ryddig og selvforklarende. Styret fikk ros for et positivt økonomisk resultat for 2011.

 

Vedtak: Regnskap med revisjonsberetning for 2011 ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

 

 

5. Aktivitetsplan og budsjett for 2012

Årsberetningen inneholder ved en feiltagelse aktivitetsplanen for året 2011. Aktivitetsplan for 2012ble distribuert på møtet. Budsjett for 2012 ble gjennomgått.

 

Vedtak: Det var ingen merknader til aktivitetsplan og budsjett for 2012, som enstemmig ble godkjent.

 

 

6. Fastsettelse av medlemskontigent for 2013.

Styret foreslo uendret kontingent for 2013. Det var ingen merknader til punktet.

 

Vedtak: Medlemskontigenten for 2013 holdes uendret.

 

 

7. Innkomne forslag

 

Innkomne forslag:

 

1.
Forslag fra styret til registreringsrestriksjon

 

Forslag til vedtak:

Kjent PRA (progressiv retinal atrofi) status på engelsksettere som skal benyttes i avl.

 

Svein Kvåle foreslo følgende tillegg og presisering av styrets innstilling:

KRAV: Kjent PRA (progressiv retinal atrofi) status på engelsksettere som skal benyttes i avl, både EDTA blod og serum av hunden skal sendes inn for å få prøven godkjent.

 

Følgende hadde ordet i den påfølgende diskusjonen:

Per Arne Watle, Svein Kvåle

 

Vedtak:

Forslaget fra Svein Kvåle ble enstemmig godkjent. Innføring av dette krav må godkjennes av NKK.

 

 

2.
Forslag fra styret i NESK til generalforsamlingens om aksept for å gå videre med prosessen med å gjøre FKF om til et såkalt reelt forbund.

 

Fredrik Aalerud orienterte om bakgrunnen for arbeidet med å gjøre FKF om til et reelt forbund og behovet for at styret gis aksept for å jobbe videre med prosessen frem til endelig vedtak på neste års generalforsamling i NESK. Hans Christian Axelsen ga supplerende informasjon om styrets arbeid med saken.

 

I tillegg hadde følgende ordet:

Bjørn Watle, Trygve Heyerdahl, Fredrik Aalerud, Hans Christian Axelsen, Jon Ivar Søhus, Elisabeth Kallevig, Per Arne Watle, Marit Hennum, Marthe Ottesen, Rune Frankmoen, Helge Amundsen, Svein Kvåle, Lisbeth Hårklau

 

 

Vedtak:

Styrets forslag ble vedtatt med 119 stemmer mot 25. Det var 2 blanke stemmer.

 

 

NESK Gullmerke til Sirikit Lockert

Et enstemmig styre har innstilt Sirikit Lockert til NESK gullmerke for hennes mangeårige arbeid for engelsksetteren. Sirikit Lockert har vært sentral i arbeidet med årskalenderen, og med redaktørarbeid iFuglehunden. Hun har også sittet i valgkomiteen den senere tid, og arbeidet aktivt med å sikre foreningen sponsormidler.

 

 

8. Valg til styret:

 

Rune Frankmoen gjennomgikk valgkomiteens enstemmige innstilling.

 

Innstilles til

Navn

Innstilles til

Leder

Fredrik Aalerud

Ikke på valg

Styremedlem

Hans Christian Axelsen

Ikke på valg

Styremedlem

Torfinn Stenersen

Gjenvalg 2 år

Styremedlem

Dorthe Haugen

Velges for 2 år

Styremedlem

Stein Martinsen

Velges for 2 år

Suppleant

Marit Hennum

Velges for 1 år

Suppleant

Øystein Heggelund Dahl

Velges for 1 år

 

Fredrik Aalerud takket Tor Steigedal og Iver Melby for deres innsats i styret.

 

Valgkomiteens innstilling fikk enstemmig tilslutning fra Generalforsamlingen og alle ble valgt ved akklamasjon.

 

9. Valg av to revisorer

Geir Fløymo og William Richter har sagt seg villig til valg for ett år. Begge ble valgt ved akklamasjon.

 

 

10. Valg av person til valgkomite

Valgkomiteens enstemmige innstilling til ny valgkomite er:

Innstilles til

Navn

 

Innstilles til

Medlem

Sirikit Lockert

Valgt 2011

Gjenvalg 1 år

Medlem

Alfred Sæther

Valgt 2010

Gjenvalg 1 år

Medlem

Iver Melby

Ny

Velges for 1 år

Varamedlem

Henry Bakkejord

Valgt 2010

Gjenvalg 1 år

 

Valgkomiteens innstilling fikk enstemmig tilslutning fra Generalforsamlingen og alle ble valgt ved akklamasjon.

 

 

Møteleder erklærte med dette Generalforsamlingen for avsluttet. Leder takket Anne Cathrine Frøstrupfor god møteledelse og deltagerne på generalforsamlingen for konstruktive innspill.

 

Møtet ble avsluttet klokken 21.15.

 

 

 

 

 

 

Helge AmundsenOle Johan Eknæs


 

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram