Norsk Engelsksetterklubb

Fri07192024

Oppdatert08:07:39 PM

Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 27. april 2011

Her følger Protokoll fra Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 27. april 2011

Sted: NKK’s møtelokaler Bryn

Tid: Onsdag 27. april 2011 kl. 18.30

Leder Fredrik Aalerud ønsket velkommen til årets Generalforsamling.  Totalt var 30 stemmeberettigede medlemmer til stede. Fra styret stilte Fredrik Aalerud, Hans Christian Axelsen, Tor Steigedal, Marit Hennum, Torfinn Stenersen, Dorthe Haugen og Iver Melby.  

Sak 1. Møtets lovlige innkalling

Ingen hadde innvendinger til møteinnkallingen. Møtet ble lovlig satt.

2. Valg av møteleder, referant, tellekorps og to til å underskrive protokollen

Fredrik Aalerud foreslo Arne Kjeksrud som møteleder. Valgt ved akklamasjon.

Øystein Heggelund Dahl ble foreslått som referent. Valgt ved akklamasjon.

Åke Rosen og Lewy Ryghseter ble foreslått til å undertegne protokollen og begge ble valgt ved akklamasjon.

Øystein Josefsen og Rune Frankmoen ble foreslått til tellekorps og begge ble valgt ved akklamasjon.

3. Styrets og avlsrådets beretning 2010

Møteleder gikk gjennom årsberetningen avsnitt for avsnitt. Det kom følgende kommentarer:

-          Kommentar side 17 Engfjellets Apia (16437/04) er trukket fra listen ved en feiltagelse og vil igjen bli inkludert på listen over avlstsiper.

-          Det kom en kommentar på side 31 vedrørende bruk av skala for reviderte krav for utstillingspremier for ”Reviderte krav til utstillingspremier for avlshunder” og ”Reviderte krav til utstillingspremie for Årets Engelsksetter, Jaktprøve Lizzie Michelets premie, Best i Motsatt kjønn (BIM) og unghund Anton Raabes premie”.  Avlsrådet ved Svein Kvåle gav tilleggsopplysninger om at figur benyttet i årsberetning er hentet fra NKK. Avlsrådet har valgt samme praksis som NKK, der premiegraden ”God” samsvarer med tidligere 2. premie. Avlsrådet vil fremover utarbeide statistikk som underlag for harmonisering av nye premiegrader mot tidligere fordeling av utstillingspremier.

Følgende hadde ordet i den påfølgende diskusjonen: Per Arne Watle, Trygve Heyerdahl, Anders Haugen, Svein Kvåle, Knut Albech

Vedtak: Styrets og avlsrådets beretning ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap med revisjonsberetning for 2010

Regnskaps- og revisjonsberetningen for 2010 ble gjennomgått.

Generalforsamlingen kommenterte at regnskapet med noter var ryddig og selvforklarende. Styret fikk ros for et positivt økonomisk resultat for 2010.

Vedtak: Regnskap med revisjonsberetning for 2010 ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

5. Aktivitetsplan og budsjett for 2011

Aktivitetsplanen og budsjett for 2011 ble gjennomgått.

Vedtak: Det var ingen merknader til aktivitetsplan og budsjett for 2011, som enstemmig ble godkjent.

6. Fastsettelse av medlemskontigent for 2012.

Styret foreslo uendret kontingent for 2012. Det var ingen merknader til punktet

Vedtak: Medlemskontigenten for 2012 holdes uendret.

7. Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag

8. Valg til styret:

Rune Frankmoen gjennomgikk valgkomiteens enstemmige innstilling.

Innstilles til

Navn

Innstilles til

Leder

Fredrik Aalerud

Gjenvalg 2 år

Styremedlem

Hans Christian Axelsen

Gjenvalg 2 år

Styremedlem

Marit S. Hennum

Ikke på valg

Styremedlem

Torfinn Stenersen

Ikke på valg

Styremedlem

Tor Steigedal

Ikke på valg

Suppleant

Iver Melby

Gjenvalg 1 år

Suppleant

Dorthe Haugen

Gjenvalg 1 år

Valgkomiteens innstilling fikk enstemmig tilslutning fra Generalforsamlingen og alle ble valgt med akklamasjon.


9. Valg av to revisorer

Arne Kjeksrud og Ole Johan Eknæs har sagt seg villig til gjenvalg for ett år. Begge ble valgt ved akklamasjon.

10. Valg av person til valgkomite

Valgkomiteens enstemmige innstilling til ny valgkomite er:

Innstilles til

Navn

Innstilles til

Medlem

Rune Frankmoen

Valgt 2009

Gjenvalg 1 år

Medlem

Alfred Sæther

Valgt 2010

Gjenvalg 1 år

Medlem

Sirikit Lockert

Gjenvalg 1 år

Varamedlem

Henry Bakkejord

Valgt 2010

Gjenvalg 1 år

Valgkomiteens innstilling fikk enstemmig tilslutning fra Generalforsamlingen og alle ble valgt med akklamasjon.

Møteleder erklærte med dette Generalforsamlingen for avsluttet. Formannen takket Arne Kjeksrud for god møteledelse og deltagerne på generalforsamlingen for konstruktive innspill.

Møtet ble avsluttet klokken 19.50.

Åke Rosen                                                                        Lewy Ryghseter

Øystein Heggelund Dahl

referent

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram