Norsk Engelsksetterklubb

Fri10222021

Oppdatert08:07:39 PM

Instruks for avlsrådet

Organisasjon

Norsk Engelsksetterklubb’s styre er ansvarlig for avlsarbeidet med rasen i Norge.
Avlsrådet oppnevnes av styret og funksjonstiden er ett år.
Avlsrådets formann oppnevnes av styret. For øvrig konstituerer avlrådet seg selv.

Målsetting og oppgaver

Målsetting:

Engelsksetteren skal være en fremragende jakthund med god fysisk og psykisk helse, som fører minst mulig anlegg for arvelige defekter, og som har et funksjonelt og rasetypisk eksteriør.

Oppgaver:

Avlsrådet skal være styrets rådgivende organ i avlsspørsmål.
Avlsrådet skal gi veiledning og opplysning til klubbens medlemmer i spørsmål vedrørende avl.
Avlsrådet skal holde seg oppdatert på anerkjent forskning og vitenskapelige arbeider som gjelder avlsarbeid.
Avlsrådet må følge med i rasens utvikling når det gjelder viktige egenskaper hos hundene.
Avlsrådet skal bidra til å spre informasjon basert på slike arbeider.
Avlsrådet skal utrede saker som styret ønsker det skal behandle.
Avlsrådet skal på eget initiativ kunne ta opp saker angående avlsspørsmål.
Offentlige uttalelser eller informasjon fra avlsrådet som vedrører viktige eller prinsipielle avlsspørsmål skal være godkjent av styret.

Spesielle arbeidsoppgaver

Avlshundene

Avlsrådet skal:
Godkjenner avlshanhunder/avlstisper som fyller NESKs vedtatte kriterier og oppretter kontrakt med eierne.
Sørge for at listen over avlshanhunder gjøres kjent for klubbens medlemmer.
Sørge for at kriteriene for utvelgelse av avlshanhunder bekjentgjøres på Internett.
Gjøre en kontinuerlig vurdering av kravene til avlshunder, og foreslå endringer av disse dersom det er formålstjenlig.
På direkte forespørsel veilede tispeeier om valg av avlshanhund.
Hovedregelen bør være at tispe eieren selv velger hanhund til sine tisper.

Valpelister

Avlsrådet skal utarbeide valpelister etter gjeldene retningslinjer.
Valpelisten revideres med passende mellomrom, og legges ut på klubbens internettsider.

Arvelige defekter

Engelsksetteren skal holdes mest mulig fri for arvelige defekter og det er avlsrådets plikt å følge med utviklingen på dette området innen rasen.
Avlsrådet bør holde seg oppdatert på forskning innen dette feltet, og med dette som grunnlag, foreslå bekjempelsestiltak ovenfor styret, samt opplyse og veilede klubbens medlemmer.

EDB i avlsarbeidet
  1. Avlsrådet skal i samråd med styret tilrettelegge arbeidet med bruk av EDB i avlsarbeidet.
  2. Innsamlede resultater skal bearbeides for offentliggjørelse. Det er ønskelig at informasjonen om f.eks. arvelige sykdommer blir bekjentgjort så fort som mulig.
  3. Offentlige bestemmelser om datainformasjon i forhold til personvern skal overholdes.
Økonomi

Avlsrådets inntekter - og utgifter inngår i NESKs "vanlige driftsregnskap".

Uttaking av representasjonslag
  1. Avlsrådet tar ut hunder til lagmatcher som klubben deltar i i henhold til vedtatte retningslinjer.
  2. Det er avlsrådets ansvar at eiere av aktuelle hunder får beskjed i god tid før konkurransen finner sted.
Registrering, protokoll og arkiv

Det føres protokoll over behandlingen av alle saker i rådet. Alle rådets papirer er NESKs eiendom.

Kontakter

Avlsrådet kan også ta kontakt med andre klubber, både innen og utlands, samt ekspertise , hvis dette anses formålstjenlig i avlsarbeide.

Inhabilitet

Medlem av rådet fratrer i behandling av saker hvor vedkommende er inhabil.

Nordfjeld den 13. januar 2013